35 - J a h r e - W I E M A N N - E L E K T R O A K U S T I K